Programunk

Az élhető, erős, biztonságos és fejlődő Egerért

Egy egészséges, életerős város kritériumai a következők:

• társadalmilag és gazdaságilag autonóm, önfenntartó és folyamatosan fejlődő

• közbiztonságot nyújt,

• a környező tájjal egyensúlyban van.

Ezen program kiteljesítéséhez a következőkre van szükség:

• hatékonyan működő intézmények (hivatalok, iskolák, óvodák, rendelők, könyvtárak, stb.);

• az Egerben élő, dolgozó szakemberek megbecsülése, erős középosztály, aktív és kölcsönös párbeszéd a városvezetéssel

• a közigazgatási határokon belül lévő föld helyben élő magán- és önkormányzati tulajdonban állnak.

Fontos, hogy legyen földje (azaz birtokában álló mezőgazdasági területe) az önkormányzatnak azért, hogy munkához tudja juttatni a helyben lakókat, részben úgy, hogy kiparcellázva az önellátás lehetőségét teremti meg számukra, részben pedig úgy, hogy saját intézményei fenntartásához szükséges terményeket megtermelteti. De juthasson földhöz az a középosztályt képviselő értelmiségi is, aki hajlandó letelepedni, hogy az egri intézményekben dolgozzon, és saját családja illetve más munkavállalók megélhetését ezen keresztül is biztosítani tudja.

Mit kínál a Jobbik?

Megélhetést, önfenntartást!

Pályázatok, támogatások esetén előnyben részesítjük, adó kedvezményekkel segítjük a helyben élő családi-, kis- és közepes mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi, turisztikai vállalkozásokat. Csökkentjük a helyi adókat (pl. az idegenforgalmi adót, amely Magyarországon Egerben a legmagasabb!!! Ennek 20%-os csökkentését hajtjuk végre azonnal). A lakosság számára 10-15%-os kedvezményt biztosító Egerkártyát vezetünk be, amelyet a széleskörű helyi szolgáltatások, termékek vásárlásakor használhatnak. Helyi pénzhelyettesítő eszközökkel támogatjuk a közszférában dolgozókat, nyugdíjasokat, gyermekeiket felelősen nevelő családokat.

Eger minden fizetős parkolóhelyén egyórás ingyen parkolási lehetőséget biztosítunk a napi ügyintézés kényelme, elősegítése érdekében.

Értelmes közmunka lehetőséget adunk: közterület, közpark karbantartást és fejlesztést, erdőtelepítéseket, háztáji és konyhakert gondozást, bérlakás építést. Földprogramot indítunk, szociális termelő- és értékesítési szövetkezeteket alakítunk. Őstermelői piacot létesítünk a Felsővárosban és a Lajosvárosban. Erősítjük Eger önfenntartó képességét, ezért feldolgozóipari kisüzemeket (tejüzem, aszaló, szárító, vágóhíd, húsüzem stb.) létesítünk. Közösségi mintakertet hozunk létre.

Biztonságot, védelmet!

A városvezetés véleményével szemben, valójában katasztrofális Eger közbiztonsága. Egy friss statisztika szerint a megyejogú városok rangsorában a szégyenteljes harmadik helyet foglalja el városunk, a regisztrált bűncselekmények tekintetében 1000 lakosra, több mint 36 bűncselekmény jut!

Több rendfenntartót biztosítunk a közterületeken. Növeljük a közterület-felügyelet, a mezőőrség, a polgárőrség létszámát, felállítjuk a településőrséget. Eger közbiztonsági értelemben leg kritikusabb pontjain éjszakai kutyás járőrök állandó jelenlétét garantáljuk. Kezdeményezzük mobil rendőrőrsök felállítását. Bővítjük a térfigyelő kamera rendszereket (pl. nagybuszmegálló, pályaudvar, iskolák és óvodák környékén, Kertész utca 100. stb.). Biztonsági szolgálatot működtetünk az iskolákban, egészségügyi intézményekben.

A hajléktalanok számára megfelelő szállást biztosítunk és az utcán élést sehol sem engedélyezzük. A közösségi együttélés alapvető szabályainak betartását és betarttatását mindenkitől megköveteljük.

Igazságot, elégtételt!

Az elévüléstől függetlenül kivizsgáljuk, felbontjuk és nyilvánosságra hozzuk az önkormányzatok vagyonfelélésének, eladósodottságának, hátrányos szerződéskötéseik visszásságait, eljárást indítunk a kárt okozókkal szemben (pl parkolóház, belváros rehabilitáció, stb.). Igazságügyi szakértőkkel újraszámoljuk a több milliárd forintos beruházások megalapozottságát, azok jogszerű vagy jogszerűtlen felhasználását és a kárt visszafizettetjük.

Az önrendelkezésének alapja a közszolgáltatások biztosításának irányítása, ellenőrzése. Ennek érdekében:

- felszámoljuk a korrupció és gazdasági visszaélések melegágyává vált, átláthatatlanná tett holding-rendszert;

- biztosítjuk a közműcégeknél (EVAT Zrt.) keletkezett nyereség maradéktalan közcélra fordítását;

- kezdeményezzük a szolgáltatások lakossági igényekhez illesztését;

- az alapdíjak jelentős csökkentését (pl. az elképesztően magas egri távhő árát).

Ellenőrzünk minden termőföld adásvételt és felszámoljuk a zsebszerződéseket, ennek érdekében helyi földbizottságokat hozunk létre.

Feltárjuk a cigányság felzárkóztatására fordított forintok sorsát, felelősségre vonjuk az adófizetők pénzének elherdálóit, ellopóit.

Jobb ellátást, gondoskodást!

Erősítjük az háziorvosi és ügyeleti ellátást. Kiterjesztjük az ingyenes szűrővizsgálatok körét, igénybevételének lehetőségét. Erősítjük a házi betegápoló és idősgondozó szolgálatot. Fejlesztjük a jelzőrendszeres segítségnyújtás rendszerét, biztonságuk növeléséért a rendőrség riasztására is alkalmas készüléket adunk az időskorúaknak.

Egészségügyi és oktatási konzultációs bizottságot hozunk létre az államosított intézményekben nyújtott közszolgáltatások folyamatos nyomon kísérésére, a helyiek érdekérvényesítésének elősegítésére.

Szülői igény esetén – biztosítjuk a bölcsődei, óvodai nevelés lehetőségét, akár új intézmények felépítése árán is (pl. Imola – lakópark környékén). Családi napköziket szervezünk. Ingyenessé tesszük a gyermekek étkeztetését, nem csak egy etnikum számára, hanem mindenki javára.

Bérlakást biztosítunk azon családoknak, akik dolgoznak, az ingatlan fenntartását el tudják látni és betartják a közösségi együttélés szabályait.

Segélyt és támogatást feltételhez szabottan csak az kaphat, aki építő, tisztességes tagja a helyi közösségeknek.

A helyi közösségi közlekedés hatékony megszervezésével segítjük az iskolába, munkába járást, a közszolgáltatások elérését.

Közösségbarát városvezetést!

Kinyitjuk a „bezárt” polgármesteri hivatalt, újra bevezetjük a mindennapos nyitva tartást, minden képviselőtől megköveteljük a fogadóórák, lakossági konzultációk kötelező és rendszeres megtartását.

Az önkormányzat működését átláthatóvá tesszük. Rendszeres fogadóórák, fórumok, terep bejárások tartásával biztosítjuk a közvetlen és folyamatos kapcsolattartást a közösség tagjaival. Az Egerben működő vállalkozások számára egyeztető fórumot hozunk létre és minden városi beruházás kapcsán kikérjük és figyelembe vesszük a helyi vállalkozások véleményét, érdekeit.

A jelentős döntések előtt kikérjük a lakosság és a társadalmi szervezetek véleményét. Eger jövőjét alapvetően meghatározó fejlesztési programok kidolgozásakor kiemelt terepet biztosítunk a közösségi tervezésnek. Értékvédelmi rendeletet alkotunk és létrehozzuk a helyi értéktárat. Az értékeink számbavétele kapcsán meghatározzuk a közkincs fogalmát, amelynek része a (települési)tájban lévő potenciál megállapítása is. Rendeletben mondjuk ki, hogy egri tulajdon esetén a föld elidegeníthetetlen törzsvagyon.

Rendszeresen biztosítunk mindenki számára elérhető, színvonalas kulturális programokat, melynek célja, hogy közösségeink megismerjék Eger valódi történelmét, értékeit amire mindenkinek büszkének kell lenni. Támogatjuk az önszerveződő egyesületeket, közcélú munkájuk segítése érdekében együttműködési megállapodást kötünk velük. Közművelődési intézményeket létesítünk (tájház, kiállítótér), a már meglévőket gondozzuk, fenntartjuk, élettel töltjük meg.

Fejlesztjük az Egerben kissé beszűkült sport és szabadidős tevékenységek lehetőségét az erre alkalmas, új közösségi terek kialakításával.

A sok éves ígéretekkel szemben a Bazilika mögötti nagy buszpályaudvart megszüntetjük, átköltöztetjük és két kisebbre bontjuk: egyiket az Északi városrészben, másikat a vasútállomás környékén alakítjuk ki, így tehermentesítjük a belvárost az állandó helyközi buszforgalomtól.

Törekszünk arra, hogy magyarlakta külhoni településekkel testvérvárosi kapcsolatot alakítsunk ki, amelynek keretében oktatási, kulturális, gazdasági, munkahelyteremtő- és turisztikai célú programok valósuljanak meg. Ösztönözzük, hogy a határon átnyúló együttműködési programok keretében a határmenti térségek a külhoni magyarlakta térségekkel közösen pályázzanak fejlesztési forrásokra.

Megszüntetjük a több évtizedes egri betegségeket!

Nem csak kampányidőszakban kívánunk látványos, fejlesztéseket végrehajtani a városban

Nem adunk át látványos keretek között el nem készült és rosszul kivitelezett beruházásokat

A látványberuházások helyett előtérbe helyezzük a ténylegesen hasznos, munkahelyteremtő beruházásokat

Fölszámoljuk a város egyenlőtlenségeit és a jellemzően egyeletlen fejlesztési koncepcióját a belvárossal szemben a külvárosi és lakótelepi övezeteket ugyanolyan arányban korszerűsítjük.

Ügyelünk a fontossági sorrendre. Például nem építünk életveszélyes bicikliutat a patakba, amíg vannak óvodák, amik beáznak és a gyermekekre és a dolgozókra is káros azbeszttel van szigetelve a tetőszerkezetük (pl. Nagyváradi úti és Köztársaságtéri óvoda)

Városi beruházásoknál csak egri vállalkozásokat és egri munkaerőket fogunk foglalkoztatni, nem pedig más megyékből vagy Szlovákiából érkező munkásokat (pl. Dobó tér felújítás)

Ténylegesen elkezdjük az Egert az M3-al összekötő gyorsforgalmi út és az Eger az északi irányba elkerülő út megépítését

Az egri önkormányzat által fenntartott intézmények konyháira egri cégektől rendeljük az alapvető élelmiszereket az egyéb alapanyagokat (évek óta pl. a mezőkövesdi Matyó pékség szállítja a pékárut a 22 egri óvodába, míg azok az egri pékségek, amelyek egrieknek adnak munkát, Egernek adóznak elesnek ettől a bevételtől)

Nem szűntetjük meg a fiatalok közösségi terét egy senki által nem látogatott kiállítás kedvéért (Egal klub, Ifjúsági Ház)

Nem csak beszélünk a közbiztonságról, hanem ténylegesen megteremtjük

A rendezetlen státuszú és ki nem használt ingatlanokat újra megtöltjük tartalommal (pl. laktanya, kórház nem használt épületei)

Mi másokkal ellentétben komolyan gondoljuk:

A polgármester és a választott képviselőtestület van a városért és nem nekik van egy városuk, ahol pökhendi kiskirályokként az élet és halál urát játszhatják. Ezzel a mentalitással egyszer és mindenkorra leszámolunk!

A közélet megtisztítása és a bizalom helyreállítása érdekében, minden egyes önkormányzati ciklus elején és végén kötelező vagyonosodási vizsgálatot rendelünk el a polgármester és a képviselők mindegyikére, pártállástól függetlenül!